Floor material "Coroyawa" to prevent bone fractures "Coroyawa" was published in the Nihon Keizai Shimbun.

January 20, 2021

Magic Shields Inc.'s fracture-preventive flooring "Coroyawa" was introduced in the Nihon Keizai Shimbun (January 20, 2021) as an "invention that saves lives" and "flooring that prevents bone fractures.